Nødvendigheten av å spare i aksjer for økonmisk sikkerhet

Din pensjon bør bestå av 3 deler: 
    • Folketrygden 
    • Tjenestepensjon 
    • Egen sparing

Alle som jobber får de to første, men dette er ikke tilstrekkelig for å oppnå den samme inntekten du har i dag. Du bør tenke langsiktig og ha det samme forhold til din egen sparing i aksjer som du har i forhold til din sparing i eiendom. La denne sparingen gå sin gang og fokuser på langsiktighet.

Du må selv tenke gjennom hvilken risiko du ønsker å ta på deg. Folketrygden kjører en forsiktig til moderat risiko og din arbeidsgiver som regel gjør det samme. Den eneste måten å få høy avkastning på er å ta risiko og det er derfor du bør spare i aksjefond. Din vilje og evne til å ta denne risikoen avhenger selvfølgelig av flere faktorer hvor alder, økonomisk situasjon og tidshorisont teller med. Vi har flere fond som investerer i ulike markeder og som du kan velge mellom.

Pensjon fra folketrygden
Tidligere ble pensjonen beregnet ut i fra dine 20 beste inntektsår. I det nye pensjonssystemet blir opptjent inntektspensjon samlet gjennom hele livet. Pensjonsutbetalingen din avhenger derfor av hvor lenge du har vært i arbeid. Det betyr at lang utdannelse, tidlig pensjonsalder eller om du av andre grunner ikke har vært i arbeid over en lengre periode gjør at beløpet du får utbetalt blir mindre.

De nye pensjonsreglene
Levealderjustering
    • Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder 
    • Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået

Fleksibel uttak
    • Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år 
    • Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting fra 62 år 
    • Du kan velge i hvilken grad du ønsker å ta ut pensjon. Intervallene er 20, 40, 50, 60, 80 prosent eller full pensjon. 
    • Begynner man å ta ut pensjon tidlig så blir den årlige utbetalingen fra folketrygden mindre siden oppspart pensjonskapital skal utbetales over flere år.

Ny opptjeningsmodell
    • Alle år teller like mye (13–75 år)

Pensjon fra arbeidsgiver
    
• En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder 67 år er avtalt på forhånd. 
    • Alderspensjonen er livsvarig 
    • Forutsetningene for full opptjening er 40 år i folketrygden og full opptjening i ordningen til bedriften er 30 år. 
    • Innbetalingen for bedriften varierer fra år til år. Innbetalingen står i forhold til den ansattes tjenestetid, alder og lønnsnivå.

Innskuddspensjon
    • Ved innskuddspensjon så er innbetalingen bestemt som en prosent av de ansattes lønn. Det er ikke avtalt en fast ytelse ved pensjonsalder. Pensjonsutbetalingen vil variere ut fra størrelsen på      innbetalingen, lengden på utbetalingen og avkastningen på pensjonskapitalen. 
    • Kostnadene for bedriften når det gjelder innbetalinger til pensjonsordningen er forutsigbare siden det er en prosentandel av til en hver tid lønn for den ansatte. 
    • Pensjonskapitalen skal minimum utbetales i 10 år, da ikke kortere enn til 77 år.

Lovens maksimalsatser for innskudd er 
    • 7 prosent av lønn mellom 0G og 7,1G 
    • 25,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G 
    • Lønn over 12G er det ingen pensjonsinnbetaling for

Lovens minimumskrav – OTP (Obligatorisk TjenestePensjon) 
    • 2 prosent av lønn mellom 1G og 12G